Tại sao danh sách quảng cáo không nhất quán sau khi đăng nhập?

Khi một người đăng một bài quảng cáo, nó có thể được đặt để hiển thị cho một số người dùng đủ điều kiện nhất định.

Do đó, nếu số lượng quảng cáo bạn thấy sau khi đăng nhập ít hơn số lượng quảng cáo khi bạn không đăng nhập, thì có thể một số quảng cáo đã được đặt hạn chế. Bạn tạm thời chưa đủ điều kiện xem một vài quảng cáo cụ thể.

-----------------------------------

[ Tạo giao dịch miễn phí]

[ Website chính thức P2P]

[ Telegram chính thức P2P]

[ Media Authenticator ]

[ Email dịch vụ khách hàng chính thức] [email protected]

[Tải App iphone]& [ Tải App Android ]