Các Quy định của Huobi NEXT

I. Định nghĩa các thuật ngữ trong Quy định của Huobi Next

 

1. Đội dự án: Các dự án blockchain chất lượng đang ở bất kỳ giai đoạn phát triển nào đều có thể đăng ký lên sàn Huobi Next.


2. Nhà bảo trợ: Nhà bảo trợ thường là một tổ chức đầu tư nổi tiếng trong ngành. Những nhà bảo trợ có đặc quyền tiến cử các đội dự án cho Huobi Next. Các nhà bảo trợ có nghĩa vụ phải hỗ trợ và hướng dẫn các đội dự án hoàn tất các khai báo và trình bày thông tin.

 

3. Nền tảng lên sàn tự động Huobi: Nền tảng lên sàn tự động Huobi là một trong các sản phẩm của Huobi Next, nền tảng này cho phép các đội dự án và nhà bảo trợ đăng ký tài khoản và phối hợp với hệ thống vận hành cũng như các nhân sự kiểm định của Huobi Next trong suốt quá trình lên sàn. Mỗi bên đều có thể nhận được thông tin về các tiến độ kiểm định liên quan đúng hạn, từ đó giúp cải thiện độ hiệu quả cho quy trình kiểm định lên sàn. Nền tảng này được sử dụng cho các dự án đăng ký lên sàn Huobi Main lẫn Huobi Next.


4. Trung tâm dự án Huobi: Trung tâm triển lãm Huobi cho các dự án Blockchain là điểm đáng chú ý thứ hai trên Huobi Next. Các đội dự án phải khai báo các thông tin sau đây trên nền tảng này: thông tin tiến độ dự án, bao gồm báo cáo hàng thuần, hàng tháng và báo cáo tài chính; thông tin giới thiệu dự án, bao gồm video, hình ảnh và các bài viết; thông tin hoạt động dự án, bao gồm các bản xem trước phát sóng trực tuyến, các hoạt động offline,v.v. nhằm tạo điều kiện cho người dùng hoàn toàn nắm được tiến độ dự án và có tương tác sâu rộng với các đội dự án. Nền tảng này hiện được sử dụng cho các dự án trên Huobi Global lẫn Huobi Next.

 

5. Nền tảng bỏ phiếu công khai Huobi Next: Nền tảng bỏ phiếu công khai Huobi Next là điểm đáng chú ý thứ 3 trong số các sản phẩm của Huobi Next. Trên nền tảng này, những cử tri hợp lệ có thể bỏ phiếu cho các dự án mà họ ủng hộ, và cuối cùng quyết định các dự án nào sẽ được lên sàn Huobi Next thông qua kết quả bỏ phiếu. Thay vì bỏ phiếu miễn phí, việc bỏ phiếu trên Huobi Next sẽ yêu cầu thanh toán HT. Các người dùng giữ HT sẽ nhận các token được airdrop từ đội dự án nhờ vào việc bỏ phiếu và ngược lại, đội dự án sẽ nhận được HT.


6. Các cử tri hợp lệ: Chỉ dành cho các nhà đầu tư được công nhận (theo lời mời từ Huobi Next) sở hữu số dư tài khoản ròng không dưới 1.5 triệu USD giá trị tài sản kỹ thuật số đối với các tổ chức và 450.000 USD tương ứng đối với các cá nhân. Vì việc bỏ phiếu Huobi Next theo mục này là “chỉ dành cho lời mời” từ Huobi Next, các cử tri đã được mời nhưng không đáp ứng yêu cầu số lượng sở hữu tối thiểu trên cần phải thông báo ngay cho Huobi Next.

 

II. Quy trình lên sàn Huobi Next

Tóm tắt tổng quát:
1. Đội dự án đăng ký lên sàn Huobi Next thông qua nhà bảo trợ.

2. Các người hỗ trợ tiến hành Đánh giá chéo các dự án.

3. Dự án đủ điều kiện cho giai đoạn Bỏ phiếu công khai sẽ tiến hành buổi công chiếu 7 ngày thông qua Trung tâm triển lãm Huobi.

4. Đội dự án trải qua giai đoạn bỏ phiếu kéo dài 1 tiếng bởi các cử tri hợp lệ và Quỹ Huobi Win-win trên Nền tảng bỏ phiếu công khai Huobi.

5. Top 2 dự án chiến thắng sẽ tiến hành quy trình niêm yết lên sàn.

Sau đây là hướng dẫn chi tiết từng bước:

 

1. Đội dự án nộp đơn đăng ký
(1) Một đội dự án có thể hoàn tất đăng ký và xác minh trên “Nền tảng lên sàn tự động Huobi”, và tải lên sách trắng (white paper), đường dẫn website chính thức và các thông tin cần thiết khác.
(2) Một đội dự án cần phải chọn một nhà bảo trợ. 
(3) Đội ngũ vận hành và tuân thủ của Huobi Next sẽ xem xét thông tin của các dự án, và các dự án nào được phê duyệt sẽ tiến sang bước kế tiếp.
(4) Các nhà bảo trợ cần đăng nhập vào nền tảng để xác nhận các dự án mà họ đề cử.
(5) Hoàn tất đăng ký.

2. Đăng ký làm nhà bảo trợ
(1) Các tổ chức nộp đơn đăng ký thông qua trang “Nhà bảo trợ” của Huobi Next. Sau khi đơn đăng ký được phê duyệt, các tổ chức có thể đề xuất dự án và hoàn tất đánh giá chéo ở khu vực tương ứng trong tài khoản.  
(2) Nhà bảo trợ được cung cấp một tài khoản bỏ phiếu HUOBI NEXT, và tài khoản này cần được nộp 500,000 HT chỉ dành cho mục đích bỏ phiếu. Khi số dư giảm xuống dưới 100,000 HT, quyền bỏ phiếu sẽ bị tạm ngưng kích hoạt cho đến khi một khoản tiền khác được nộp vào để tăng số dư lên 500,000 HT hoặc hơn.

(4) Mỗi nhà bảo trợ có thể đề xuất 2 dự án trong mỗi vòng.

 

3. Đánh giá chéo

(1) Các nhà bảo trợ tiến hành đánh giá chéo tất cả các dự án. Tất cả đánh giá được thực hiện ẩn danh trên “Nền tảng lên sàn tự động Huobi”. Dựa trên kết quả đánh giá, Huobi Next sẽ chọn lọc các dự án tham gia giai đoạn Bỏ phiếu công khai.
(2) Các nhà bảo trợ có thể ủng hộ, phản đối hoặc bỏ phiếu trắng trong giai đoạn đánh giá.
(3) Các nhà bảo trợ được đánh giá dựa trên tình hình hoạt động của các dự án được lên sàn theo các chỉ số sau đây. Chúng tôi sẽ nâng cấp và cải thiện hệ thống đánh giá nếu cần thiết.

Các chỉ số hiệu suất hoạt động của dự án bao gồm:  

 

 1. Chỉsố lợi nhuận = số lượng token dùng làm giải thưởng bỏ phiếu * (giá đo lường trung bình – Giá token đặt trước cho việc bỏ phiếu công khai) 

 

 1. Chỉsố khối lượng = khối lượng tích luỹ * tỷ lệ hoa hồng * λ (0<=λ <=1, λ sẽ được điều chỉnh sau) 

 

 1. Chỉsố tổng hợp = Chỉ số lợi nhuận + Chỉ số khối lượng 

 

Điểm sẽ được tính như sau: 

 

 1. Điểmcho nhà bảo trợ đề xuất dự án = Chỉ số tổng hợp * 0.6 

 

 1. Điểmcho nhà bảo trợ ủng hộ dự án = Chỉ số tổng hợp * 0.4 / (số phiếu tán thành – số phiếu phản đối) 

 

 1. Điểmcho nhà bảo trợ phản đối dự án = (-1) * Chỉ số tổng hợp * 0.4 / (số phiếu tán thành – số phiếu phản đối) 

 

(4)Các nhà bảo trợ sẽ được xếp hạng thường xuyên dựa trên số điểm tổng, và các tổ chức hoạt động yếu kém sẽ bị loại theo đó.  

 

(5) Đội ngũ Huobi Next sẽ xác định dự án nào có thể tham gia bỏ phiếu công khai trong mỗi đợt dựa trên kết quả đánh giá chéo của các nhà bảo trợ.

 

4. Trình bày dự án
(1) Một dự án đủ điều kiện cho đợt bỏ phiếu công khai sẽ phải làm việc với nhà bảo trợ để trình bày dự án của mình trên Trung tâm Dự án Huobi. 
(2) Việc trình bày dự án sẽ bao gồm nhưng không giới hạn: báo cáo hàng tháng, hàng tuần, báo cáo tài chính, các tài liệu dự án, video, xem trước các buổi phát sóng trực tiếp, các thông báo hoạt động,v..v.

(3) Các người dùng, đội dự án và nhà bảo trợ có thể tương tác toàn diện ở giai đoạn này để có hiểu biết chuyên sâu về dự án đó.

 

 1. Bỏ phiếu công khai
  (1) Đợt bỏ phiếu bắt đầu sau 7 ngày trình bày dự án, và bỏ phiếu chỉ kéo dài 1 tiếng.
  (2) Độidựán cần cung cấp phần thưởng bỏ phiếu thoả một trong các yêu cầu sau: 

 

 • Khôngít hơn 20% lượng token đang lưu hành ; hoặc 
 • Khôngít hơn 10% tổng lượng token đã phát hành; hoặc 
 • Khôngít hơn 10 triệu USD tương đương số token (đối với các token giao dịch công khai, hoặc token định giá hợp lý, giá để cung cấp sẽ là giá token đã được định trước đó cho phần thưởng bỏ phiếu). 

 

(3) Đội dự án sẽ xác định mục tiêu bỏ phiếu tính theo số HT. Trong giai đoạn Bỏ phiếu công khai, số lượng phiếu có thể vượt quá số phiếu mục tiêu đề ra.  

 

(4) Các cử tri cá nhân có thể bỏ phiếu với số lượng từ 10,000 đến 50,000 HT. Các cử tri tổ chức có thể bỏ phiếu với số lượng từ 10,000 đến 200,000 HT.  

 

(5) Phần thưởng token sẽ được phân phối dựa trên cơ sở tỷ lệ đến các cử tri bỏ phiếu cho dự án chiến thắng và phần dư ra sẽ được trả lại theo tỷ lệ số phiếu đã bầu bởi các cử tri.  

 

Ví dụ: Dự án A đặt mục tiêu 100,000 HT và cung cấp 100 triệu token làm phần thưởng bỏ phiếu. Có 5 người đã bỏ phiếu và số lượng bầu của mỗi người là 40,000 HT. Như vậy, mỗi người sẽ nhận được 20 triệu tokens như phần thưởng bỏ phiếu và 20,000 HT như giá trị dư hoàn trả.  

 

Note: Chúng tôi đã thiết lập cơ chế chống gian lận trong quá trình Bỏ phiếu công khai. Nếu bất kỳ đội dự án nào bị phát hiện gian lận trong quá trình bỏ phiếu, họ sẽ bị truất quyền tham gia sau khi chúng tôi xác nhận kết quả điều tra với các bằng chứng liên quan.

 

6. Thời gian có kết quả & tiến hành bước tiếp theo
(1) Ở mỗi vòng, hai dự án đạt được cả số phiếu mục tiêu và số phiếu bầu cao nhất sẽ đủ điều kiện để lên sàn. Thời gian sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.
(2) Các dự án đã đạt số lượng phiếu mục tiêu nhưng không thể lên sàn sẽ được liệt vào danh sách chờ, và sau đó thi đấu với các dự án chiến thắng ở vòng sau. Nếu dự án thất bại trong 4 vòng liên tiếp, dự án sẽ bị loại khỏi danh sách và tất cả HT đã nhận sẽ được hoàn trả cho các cử tri. Tuy nhiên, các dự án có thể tái thiết lập số phiếu mục tiêu và tham gia vòng mới.
(3) Các dự án không đạt đủ số phiếu mục tiêu sẽ không thể tham gia lịch trình tiếp theo, và số phiếu bầu sẽ được hoàn trả cho tất cả cử tri bỏ phiếu. 
(4) Trong toàn bộ quá trình bỏ phiếu và lên sàn, nếu bất kỳ dự án nào muốn rút thì quản lý dự án có thể liên hệ Huobi Next và tiến hành thủ tục rút khỏi quy trình lên sàn. Sau khi rút, tất cả các HT liên quan sẽ được hoàn trả cho các cử tri.

7. Trao các phần thưởng bỏ phiếu
(1) Các phần thưởng bỏ phiếu sẽ được trao theo 2 hướng: token airdrop được gửi đến các cử tri và số HT đã bầu sẽ được gửi đến các đội dự án;
(2) Token airdrop sẽ được mở khoá trong vòng 12 tháng. 1/3 sẽ được mở trong ngày lên sàn, và số còn lại sẽ được mở khoá hàng tháng trong 11 tháng kế tiếp.
(3) Số lượng HT đã bầu cũng sẽ được mở khoá trong 12 tháng. 1/3 sẽ được mở trong ngày lên sàn, số còn lại sẽ được mở khoá hàng tháng trong 11 tháng kế tiếp.

 

III. Quỹ Huobi Win-win bỏ phiếu cho các dự án HUOBI NEXT
Như đã đề cập trong thông báo mua lại HT mới nhất từ Huobi, 20% doanh thu sẽ được dùng để mua lại HT trên thị trường thứ cấp và số HT này sẽ được gửi vào Quỹ Huobi Win-Win. . Việc bỏ phiếu của Quỹ này cho các dự án Huobi Next sẽ được quyết định bởi những người dùng nắm giữ HT. Sau khi hoàn tất các hoạt động bỏ phiếu, số lượng HT còn lại của Quỹ Huobi Win-Win sẽ được airdrop cho các người dùng giữ HT.
1. Quỹ Huobi Win-Win có thể bỏ phiếu cho các dự án Huobi Next bằng HT, và số phần thưởng bỏ phiếu sẽ được airdrop cho người dùng giữ HT.
2. Các người dùng giữ HT có thể lựa chọn các phiếu ủng hộ hoặc phản đối cho một dự án trong vòng 7 ngày trình bày dự án. Quyền bỏ phiếu được tính toán theo tỷ lệ số dư HT trong tài khoản cử tri.
3. Quỹ Huobi Win-win chỉ bỏ phiếu cho các dự án mà hơn một nửa số phiếu là phiếu ủng hộ.

IV. Kết hoạch airdrop cho các người dùng giữ HT của nhà đầu tư Quỹ Win-Win
1. Loại airdrop
1) Phần thưởng token cho Quỹ sẽ được airdrop cho những người dùng giữ HT;
2). HT còn lại vào cuối quý sẽ được airdrop đến những người dùng giữ HT;

2. Đối tượng người dùng nhận airdrop 
1) Đối tượng được chụp/quét nhanh số dư:
Những người giữ HT bao gồm giữ HB 10 sẽ được chụp quét nhanh số token đang nắm giữ.
2) Thông tin chụp quét nhanh:
Việc chụp/quét nhanh mỗi ngày số dư HT sẽ được thực hiện lúc 0:00 đối với các tài khoản cá nhân có nắm giữ HT

3. Kế hoạch Airdrop

1) Phương thức tính toán
Phát hành token vào ngày lên sàn: tuỳ theo dữ liệu của tháng trước khi dự án được niêm yết lên sàn;

Ví dụ: nếu chức năng giao dịch dự án H được mở lúc 4:00 pm (GMT+8) ngày 15 tháng 9, thì việc airdrop sẽ được tiến hành dựa trên số lượng quét nhanh tài khoản của các người dùng giữ HT từ 0:00 ngày 1 tháng 8 đến 0:00 ngày 31 tháng 8.

 

(A1+A2+…+A31) / (D1+D2+...+D31) *Token
A là số lượng HT một người dùng nắm giữ mỗi ngày và D là tổng số HT đã được chụp quét mỗi ngày

Phát hành token mỗi tháng:
(A1+A2+…+A30) / (D1+D2+...+D30) *Token

A là số lượng HT một người dùng nắm giữ mỗi ngày và D là tổng số HT đã được chụp quét mỗi ngày

Phát hành HT mỗi quý:
(A1+A2+…+A91) / (D1+D2+...+D91) *HT

A là số lượng HT một người dùng nắm giữ mỗi ngày và D là tổng số HT đã được chụp quét mỗi ngày

4. Phát hành airdrop
1) 1/3 số airdrop sẽ được phát hành khi dự án đã lên sàn: airdrop của các người dùng giữ HT sẽ được phát hành trước khi mở chức năng giao dịch cho token dự án;
2) Việc phát hành 2/3 số token còn lại: airdop của các người dùng nắm giữ HT sẽ được phát hành vào ngày cuối cùng của tháng;
3) Việc phát hành các HT còn lại vào cuối mỗi quý: airdrop sẽ được gửi đến các người dùng giữ HT vào cùng thời điểm mua lại HT hàng quý.

Một lần nữa, chúng tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ và thấu hiểu của tất cả người dùng và đội dự án. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cung cấp cho bạn các dịch vụ chất lượng nhất.

 

Đội ngũ Huobi Next

Ngày 19 tháng 9 năm 2018