Cập nhật các báo cáo của dự án trong tháng 9 năm 2018

Trung tâm D án Huobi đã nhn được s ng h rng rãi t các đi án và người dùng k t khi ra mt vào tháng 8 năm 2018. Tính đến ngày 30 tháng 9, 114 d án đã đăng ký đ tham gia vào Trung tâm d án Huobi và 110 trong s đó đã có th t trin lãm d án ca mình. Chúng tôi đã thu thp mt s cập nhật về tình hình báo cáo (bao gồm báo cáo hàng tuần, hàng tháng và các báo cáo tài chính) của các dự án này và chia sẻ các báo cáo này với bạn.

 

 

1.    Trong s 110 d án đã triển lãm, 7% tổng số đó đã tải lên hơn 10 báo cáo trong tháng 9. SOP (SoPay) vượt trội so với các dự án khác ở mục này với 38 báo cáo đã đăng tải, bao gồm 17 báo cáo hàng tuần, 5 báo cáo hàng tháng và 16 báo cáo đặc biệt.

 

 

2.    15% các d án đã đăng ti t 4 – 9 báo cáo bao gồm:

 

 

3.   Ngoài ra, cp nht báo cáo t các d án sau đây cũng được hoan nghênh:

 

D liu t Trung tâm D án Blockchain Huobi