Tập 1:Đăng ký tài khoản trên Huobi Futures như thế nào?

Link Huobi Futures mới nhất : https://futures.huobi.be