Capture Fluctuations, Make High Returns

Derivatives Warrant, The Next Level Trading Experience

Tài khoản chứng quyền
- - BTC
≈ 0.00
Tài sản
Chuyển
Chênh lệch quyền chọn kiểu Âu
Quyền chọn kiểu Mỹ
Touch Option
/
-- --%
Index Price --
24H Cao
--
24H Thấp
--
24H Khối lượng
--
Thông tin sản phẩm Giới thiệu sản phẩm
Bảng chữ cái Hy Lạp
Delta - - BTC
Vega - - USDT
Gamma - - BTC
Theta - - USDT
Loại sản phẩm
Vui lòng chọn
Giá thực hiện thấp
Giá thực hiện cao
Ngày đáo hạn (UTC-0)
Mệnh giá
Tài sản khả dụng trong tài khoản chứng quyền
0.00000000 USDT 划转
Giá thanh toán
Giá chỉ số hợp đồng Huobi khi sản phẩm đáo hạn
Lợi nhuận tối đa ước tính (USDT)
- -
Lợi nhuận tối đa (lần)
- -
Chi phí phải trả (USDT)
- -